0(0)

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

Description

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Topics for this course

8 Lessons4h

องค์ประกอบของบรรยากาศ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ

ชั้นบรรยากาศคืออะไร มีกี่ชั้น มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง
การสร้างชั้นบรรยากาศอย่างง่าย

ลมฟ้าอากาศ และเมฆ ตอนที่ 1

ลมฟ้าอากาศ และเมฆ ตอนที่ 2

กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน

About the instructors

นพมาศ ประทุมสูตร

Lecturer at Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage

0 (0 ratings)

1 Courses

5 students

Free