0(0)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

What Will I Learn?

  • สามารถอธิบายวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ของกล้อง และวิธีการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ได้

Topics for this course

1 Lessons13h

กล้องจุลทรรศน์

Draft Lesson
ใบงานเรื่องแว่นขยาย

เซลล์และโครงสร้างเซลล์

About the instructors

0 (0 ratings)

1 Courses

4 students

Free