0(0)

วิทยาการคำนวณ ป.2

Description

การจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นี้ กําหนดให้ใช้เวลา 20 ชั่วโมง (หรือตาม ความเหมาะสม) โดยคู่มือครูเล่มนี้มีการจัดแบ่งเนื้อหาในแต่ละบทเรียนตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์ หรือข้อความ
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม
3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

 

What Will I Learn?

 • ตัวชี้วัด
 • 1. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ หรือข้อความ
 • 2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • 3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
 • 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

About the instructors

5.00 (1 ratings)

4 Courses

6 students

Free

Material Includes

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • สไลด์
 • อุปกรณ์ประกอบ
 • วิดีโอคลิป
 • ถ่ายทอดการสอน

Requirements

 • ผ่านการเรียนวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ มาแล้ว

Target Audience

 • สำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒