0(0)

ภาษาไทย ม.๑

  • Total Enrolled 3
  • Last Update 26 May 2020

Topics for this course

40 Lessons

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อคิดสะกิดใจ

การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง (แนะนำสถานที่)
การพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู (สุภาษิตพระร่วง)
การใช้คำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมาย
ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพย
ภาษาพูด ภาษาเขียน
ระบุสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ (สุภาษิตพระร่วง)
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อใช้ในชีวิตจริง
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน (สุภาษิตพระร่วง)
สรุปข้อคิดสะกิดใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องเล่าไทยในอดีต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ จารีตแห่งนิราศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ อุปราชผดุงพระนคร

About the instructors

0 (0 ratings)

1 Courses

3 students

Free