สอน เรียนออนไลน์

เข้าใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครสมาชิก เป็นได้ทั้ง ผู้เรียน และผู้สอน ไม่จำกัดการใช้งาน

ห้องเรียนออนไลน์

ออนไลน์จากห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จัดสอนโดย อาจารย์ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ

ใบประกาศนียบัตร

ทุกหลักสูตร วิชาตรงตามมาตราฐานคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning เมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับใบประกาศนียบัตรรูปแบบออนไลน์

ประเภทรายวิชาที่เปิดสอน

สามารถเลือกตามที่สนใจ

วิทยาศาสตร์

6 CoursesView Category

วิทยาการคำนวณ

1 CoursesView Category

ภาษาไทย

1 CoursesView Category